Vol 8, No 1 (2017)

Erinumber / Special issue: "Keele kõrgendikud / Highlands of language"

Pühendusteos professor Birute Klaas-Langi 60. sünnipäevaks / Festschrift for professor Birute Klaas-Lang on the occasion of her 60th birthday

Table of Contents

Editorial

Saateks / Foreword
Kristiina Praakli 5-6
Birute Klaas-Lang 60 PDF
Kristiina Praakli, Tõnu Tender 15-17
Birute Klaas-Lang 60 PDF
Kristiina Praakli, Tõnu Tender 18-20

Articles

Animistlik kõnelemine puudega kahe läänemeresoome näite põhjal PDF
Madis Arukask 21-39
Insight into the city/town names of Latvia PDF
Laimude Balode 41-59
“Good administrative language” from the perspective of public administrators with L2 backgrounds PDF
Jyrki Kalliokoski 61-77
The construction non-prefixed verb + spatial adverb in Latvian PDF
Andra Kalnača 79-95
Responses to the internationalisation of higher education in language policies of Estonia and Latvia PDF
Kerttu Kibbermann 97-113
Lawrence Venuti kodustamise ja võõrapärastamise dihhotoomia metafooride tõlkemeetodite uurimise instrumendina eesti-vene tõlkes PDF
Ekaterina Kornilitsina, Ingrid Rummo 115-132
Back to the roots? Critical reflections on the ‘root’ in Finno-Ugric linguistics PDF
Johanna Laakso 133-148
Komitatiivi funktsioonidest eri aegade ja registrite eesti kirjakeeles PDF
Helle Metslang, Külli Habicht, Tiit Hennoste, Anni Jürine, Kirsi Laanesoo, David Ogren 149-178
Baltic context of some Estonian periphrastic causative constructions PDF
Jurgis Pakerys 179-195
The linguistic landscape of tourism: Multilingual signs in Lithuanian and Polish resorts PDF
Jūratė Ruzaitė 197-220
Leedu draama retseptsioon Eestis PDF
Anneli Saro 221-240
On the imperfective and perfective aspect in Estonian and Latvian PDF
Ilze Tālberga, Aive Mandel 241-261
A learner’s grammar for Estonian: Insights from typological research PDF
Anne Tamm, Piibi-Kai Kivik 263-281
Riik räägib rahvale: soomekeelsed korraldused Rootsi ajal PDF
Kari Tarkiainen 283-302
Keelekasutuse aluspõhimõtted Eesti Vabariigi põhiseaduses ja nende rakendamine PDF
Ilmar Tomusk 303-321
Eesti taeva tähendused PDF
Ann Veismann, Anni Jürine, Karl Pajusalu, Renate Pajusalu, Ilona Tragel 323-347
Verbiprefiksid Salatsi liivi keeles PDF
Eberhard Winkler 349-357
Estonianness (lith. ‘estiškumas’) in Lithuanian from the perspective of economic linguistics PDF
Jolanta Zabarskaitė 359-375

Varia

Birute Klaas-Langi bibliograafia 1981–2016 PDF
Kristiina Praakli, Ülle Niin 377-386
ISSN-L 1736-8987
ISSN 1736-8987 (print)
ISSN 2228-1339 (online)